Goedgekeurd kwaliteitsstatuut ggz – vrijgevestigden


Dit betreft een goedgekeurd kwaliteitsstatuut.


Per 1 januari 2017 zijn alle aanbieders van ‘geneeskundige ggz’, dat wil zeggen generalistische basisggz en gespecialiseerde ggz binnen de Zorgverzekeringswet, verplicht een kwaliteitsstatuut openbaar te maken.


I. Algemene informatie


1. Gegevens ggz-aanbieder


Naam praktijk: Praktijk voor Psychologie en Psychotherapie
Naam regiebehandelaar: J.W.G. Pels Rijcken
E-mailadres: info@psycholoogtexel.nl
KvK nummer: 37152659
Website: http://www.psycholoogtexel.nl
BIG-registraties: Psychotherapeut en GZ-psycholoog
Basisopleiding: Universiteit Utrecht; klinische psychologie
AGB-code praktijk: 94001610
AGB-code persoonlijk: 94002011


2. Werkzaam in:
de generalistische basis-ggz
de gespecialiseerde-ggz


3. Aandachtsgebieden


Patiënten kunnen met de volgende problematiek in mijn praktijk terecht:
Angststoornissen, stemmingsstoornissen, persoonlijkheidsstoornissen, identiteitsstoornissen, verslavingsproblematiek, somatoforme stoornissen. Behandelvormen: cliëntgerichte psychotherapie, psychodynamische psychotherapie, (cognitieve) gedragstherapie, PRT.


4. Samenstelling van de praktijk


Aan mijn praktijk zijn de volgende zorg verlenende medewerkers verbonden:
J.W.G. Pels Rijcken

Psychotherapie BIG 99048184816

GZ-psycholoog BIG 79048184825


5. Professioneel netwerk


5a. Ik maak gebruik van een professioneel netwerk waaronder:
Huisartsenpraktijken, collegapsychologen en -psychotherapeuten, en Verpleegkundig specialisten


5b. Ik werk in mijn professioneel netwerk frequent samen met:
W. Vos, huisarts 01005810;

F. de Winter, huisarts 01101443

J. Dros, huisarts 01022433;

J. Hoekstra, huisarts 01021776;

L. Plasmans, huisarts 01023591

M. Uithoven, huisarts 01028295

M. de Witte, huisarts,

A. den Breejen, huisarts 01023878

F. Haasdijk, huisarts 01022241

R. de Bakker POH-vpk-specialist 91000349;

R. van Zeggeren psychotherapeut 94004643.


5c. Ik maak in de volgende situaties gebruik van dat professionele netwerk, tenzij de patiënt daarvoor geen toestemming geeft:
Overleg over geïndiceerde zorgsoort; medicatie; casuïstiekbespreking; intercollegiale toetsing; ondersteuning en overleg over behandeling.


5d. Patiënten kunnen gedurende avond/nacht/weekend/crises terecht bij:
In voorkomende gevallen worden in overleg met cliënt en diens huisarts (en in het verlengde hiervan de HAP) specifieke afspraken gemaakt voor bereikbaarheid buiten kantooruren. Normaal gesproken kunnen cliënten bij mij terecht, en ben ik 24/7 telefonisch bereikbaar. In mijn werkgebied (Texel) is geen ziekenhuis c.q. SEH.


5e. Heeft u specifieke afspraken met een ggz-crisisdienst, HAP of SEH?
Nee, omdat: het aanwezige netwerk in het werkgebied naar tevredenheid functioneert.


6. Contracten met zorgverzekeraars en de vergoeding van verzekerde zorg
Ik heb in 2018 een contract met de volgende zorgverzekeraars: Achmea, CZ, VGZ, de Friesland, Multizorg, en alle onderhangende labels.

Voor 2019: Achmea, CZ, VGZ, Menzis, en alle onderhangende labels.
Link naar complete lijst met zorgverzekeraars: http://www.psycholoogtexel.nl/kosten


7. Behandeltarieven:
Ik heb de tarieven die ik hanteer gepubliceerd op mijn website of in mijn praktijk.
Ik heb het tarief overig (zorg)product voor niet-verzekerde zorg het OZP-tarief gepubliceerd op mijn website of in mijn praktijk.
Ik heb het tarief voor zelfbetalers gepubliceerd op mijn website of in mijn praktijk.
Ik hanteer voorwaarden en een tarief voor no-show: gepubliceerd op mijn website of in mijn praktijk.
Link naar website met de behandeltarieven, OZP-tarief, en eventueel no-show voorwaarden en noshow: http://www.psycholoogtexel.nl/kosten

8. Kwaliteitswaarborg
Ik voldoe aan de volgende kwaliteitseisen, voortvloeiend uit mijn beroepsregistratie, specialisme of branche/beroepsvereniging:
Intervisie
Visitatie
Bij- en nascholing
De beroepscode van mijn beroepsvereniging
Link naar website: https://www.lvvp.info/redactie/ckeditor422/plugins/doksoft_uploader/userfiles/files/LVVP-kwaliteitscriteria.pdf


9. Klachten- en geschillenregeling
9a. Mijn patiënten kunnen met klachten over mij of mijn behandeling terecht bij mij of bij
een LVVP-klachtenfunctionaris van Klacht&Company. Deze is bereikbaar per mail via LVVP@klachtencompany.nl , per telefoon via (088) 234 16 06 of per aangetekende post via postbus 3106, 2601 DC Delft. Bij voorkeur sturen patiënten die een klacht hebben het klachtenformulier per mail aan Klacht&Company.
Link naar website: : https://www.lvvp.info/voor-clienten/hoe-te-handelen-bijklachten-over-de-behandelaar/.

Mijn patiënten kunnen met geschillen over mij of mijn behandeling terecht bij de Geschillencommissie Zorg in Den Haag.

Link naar website: : https://www.degeschillencommissiezorg.nl/clienten/zorgcommissies/vrijgevestigde-ggz-praktijken/


10. Regeling bij vakantie en calamiteiten


10a. Patiënten kunnen tijdens mijn afwezigheid gedurende vakantie en ziekte terecht bij: R.M. van Zeggeren


10b. Ik heb overdracht geregeld en vastgelegd in geval mijn praktijk plotseling sluit wegens overlijden of andere calamiteiten: Ja.II. Het behandelproces - het traject dat de patiënt in mijn praktijk doorloopt


11. Wachttijd voor intake en behandeling


Link naar wachttijden voor intake en behandeling: http://www.psycholoogtexel.nl/wachttijd

12. Aanmelding en intake


12a. Alle onderdelen van de behandeling (van telefonische of schriftelijke aanmelding tot en met de ontslagbrief) worden door mijzelf verzorgd. Cliënten krijgen bij aanmelding informatie over de procedure (o.a. noodzaak verwijsbrief), kosten en wachttijd. Tijdens de intake verzamel ik informatie over de aard van de klachten, de zorgzwaarte en de diagnose, en geef ik uitleg over mijn werkwijze en over mogelijke behandelingen. Alle communicatie - mondeling, persoonlijk of per email, wordt door mijzelf verzorgd.


12b. Ik verwijs de patiënt terug naar de verwijzer – indien mogelijk met een passend advies – als mijn praktijk geen passend aanbod heeft op de zorgvraag van de patiënt.


13. Diagnostiek


13a. De diagnose voor de behandeling wordt in mijn praktijk gesteld door:
J.W.G. Pels Rijcken
Generalistische basis ggz: 9401 gz-psycholoog, 1e lijn
Gespecialiseerde ggz: 9402 Psychotherapeut

13b. Er zijn geen anderen betrokkenen bij het diagnostisch proces.14. Behandeling


14a. Het behandelplan wordt in mijn praktijk in samenspraak met de patiënt opgesteld door:
J.W.G. Pels Rijcken
Generalistische basis ggz: 9401 gz-psycholoog, 1e lijn
Gespecialiseerde ggz: 9402 Psychotherapeut


14b. Het aanspreekpunt voor de patiënt tijdens de behandeling is:

J.W.G. Pels Rijcken
Generalistische basis ggz: 9401 gz-psycholoog, 1e lijn
Gespecialiseerde ggz: 9402 Psychotherapeut


14c. De patiënt/cliënt is geïnformeerd over degene die het aanspreekpunt is tijdens de behandeling

14d. Bij langer durende behandeling (> 12 weken) stuur ik een afschrift van het behandelplan als brief naar de huisarts (of andere verwijzer), tenzij de patiënt daarvoor geen toestemming geeft.

14e. Ik draag zorg voor goede communicatie met de patiënt en – indien van toepassing en met toestemming van de patiënt diens naasten, over het beloop van de behandeling. Ik doe dat als volgt:
Periodiek (3 a 4 maanden) ROM via ROM-portal (OQ45), en periodiek mondelinge evaluatie behandelrelatie en -verloop, toegespitst op de in het behandelplan vastgelegde doelen. Feitelijk wordt in elk gesprek aandacht besteed aan het verloop en de therapeutische relatie.


14f. De voortgang van de behandeling wordt in mijn praktijk als volgt gemonitord:
Periodiek (3 a 4 maanden) ROM via ROM-portal (OQ45), en periodiek mondelinge evaluatie behandelplan, -relatie en -verloop.


14g. Ik heb een overeenkomst met de Stichting Vrijgevestigden ROMmen (SVR) voor aanlevering van ROM-gegevens aan de Stichting Benchmark ggz (SBG).

14h. Ik evalueer periodiek en tijdig met de patiënt (en eventueel zijn naasten) de voortgang, doelmatigheid en effectiviteit van de behandeling. Als standaardperiode hanteer ik hiervoor:
Periodiek (3 a 4 maanden) ROM via ROM-portal (OQ45), en periodiek mondelinge evaluatie behandelplan, -relatie en -verloop.


14i. Ik meet de tevredenheid van mijn patiënten op de volgende manier:
CQ-i via ROM-portal en mondelinge evaluatie voor de laatste zitting van de therapie.15. Afsluiting/nazorg


15a. Ik bespreek met de patiënt (en eventueel zijn naasten) de resultaten van de behandeling en de mogelijke vervolgstappen.

15b.
De verwijzer wordt hiervan in kennis gesteld middels een afrondingsbrief, tenzij de patiënt hiertegen bezwaar maakt.

15c.
Als een vervolgbehandeling nodig is, geef ik hierover gericht advies aan de verwijzer. Ik informeer de vervolgbehandelaar waar nodig over het verloop van de behandeling en de behaalde resultaten voorzien van het vervolgadvies, tenzij de patiënt hier bezwaar tegen maakt.16. Omgang met patientgegevens


16a. Ik vraag om toestemming van de patiënt bij het delen van gegevens met niet bij de behandeling betrokken professionals. Bijvoorbeeld valt hierbij te denken aan intervisie.


16b. In situaties waarin het beroepsgeheim mogelijk doorbroken wordt, gebruik ik de daartoe geldende richtlijnen van de beroepsgroep, waaronder de meldcode kindermishandeling en huiselijk geweld (bij conflict van plichten, vermoeden van kindermishandeling of huiselijk geweld), het stappenplan materiële controle en ik vraag het controleplan op bij de zorgverzekeraar (bij materiële controle).

16c. Ik gebruik de privacyverklaring als de patiënt zijn diagnose niet kenbaar wil maken aan zijn zorgverzekeraar/DIS.III. Ondertekening
Naam: J.W.G. Pels Rijcken
Plaats: Den Hoorn, Texel
Datum: 23-3-2018


Ik verklaar dat ik me houd aan de wettelijke kaders van mijn beroepsuitoefening,
handel conform het model kwaliteitsstatuut en dat ik dit kwaliteitsstatuut naar
waarheid heb ingevuld.

foto-koosch-pels-rijcken.jpg

Contactgegevens

Psychologie en Psychotherapie

Pels Rijcken

Wezenland 11

1791 AZ Den Burg (Texel)

Bekijk de route


E-mail: info@psycholoogtexel.nl

Telefoon: 06-23492021

Ik ben bereikbaar op werkdagen tussen

12.00 en 13.00 uur. Buiten deze uren wordt u doorverbonden met de voicemail. Spreek een bericht in en ik bel u terug.

Goedgekeurd kwaliteitsstatuut ggz – vrijgevestigden


Dit betreft een goedgekeurd kwaliteitsstatuut.


Per 1 januari 2017 zijn alle aanbieders van ‘geneeskundige ggz’, dat wil zeggen generalistische basisggz en gespecialiseerde ggz binnen de Zorgverzekeringswet, verplicht een kwaliteitsstatuut openbaar te maken.


I. Algemene informatie


1. Gegevens ggz-aanbieder


Naam praktijk: Praktijk voor Psychologie en Psychotherapie
Naam regiebehandelaar: J.W.G. Pels Rijcken
E-mailadres: info@psycholoogtexel.nl
KvK nummer: 37152659
Website: http://www.psycholoogtexel.nl
BIG-registraties: Psychotherapeut en GZ-psycholoog
Basisopleiding: Universiteit Utrecht; klinische psychologie
AGB-code praktijk: 94001610
AGB-code persoonlijk: 94002011


2. Werkzaam in:
de generalistische basis-ggz
de gespecialiseerde-ggz


3. Aandachtsgebieden


Patiënten kunnen met de volgende problematiek in mijn praktijk terecht:
Angststoornissen, stemmingsstoornissen, persoonlijkheidsstoornissen, identiteitsstoornissen, verslavingsproblematiek, somatoforme stoornissen. Behandelvormen: cliëntgerichte psychotherapie, psychodynamische psychotherapie, (cognitieve) gedragstherapie, PRT.


4. Samenstelling van de praktijk


Aan mijn praktijk zijn de volgende zorg verlenende medewerkers verbonden:
J.W.G. Pels Rijcken

Psychotherapie BIG 99048184816

GZ-psycholoog BIG 79048184825


5. Professioneel netwerk


5a. Ik maak gebruik van een professioneel netwerk waaronder:
Huisartsenpraktijken, collegapsychologen en -psychotherapeuten, en Verpleegkundig specialisten


5b. Ik werk in mijn professioneel netwerk frequent samen met:
W. Vos, huisarts 01005810;

F. de Winter, huisarts 01101443

J. Dros, huisarts 01022433;

J. Hoekstra, huisarts 01021776;

L. Plasmans, huisarts 01023591

M. Uithoven, huisarts 01028295

M. de Witte, huisarts,

A. den Breejen, huisarts 01023878

F. Haasdijk, huisarts 01022241

R. de Bakker POH-vpk-specialist 91000349;

R. van Zeggeren psychotherapeut 94004643.


5c. Ik maak in de volgende situaties gebruik van dat professionele netwerk, tenzij de patiënt daarvoor geen toestemming geeft:
Overleg over geïndiceerde zorgsoort; medicatie; casuïstiekbespreking; intercollegiale toetsing; ondersteuning en overleg over behandeling.


5d. Patiënten kunnen gedurende avond/nacht/weekend/crises terecht bij:
In voorkomende gevallen worden in overleg met cliënt en diens huisarts (en in het verlengde hiervan de HAP) specifieke afspraken gemaakt voor bereikbaarheid buiten kantooruren. Normaal gesproken kunnen cliënten bij mij terecht, en ben ik 24/7 telefonisch bereikbaar. In mijn werkgebied (Texel) is geen ziekenhuis c.q. SEH.


5e. Heeft u specifieke afspraken met een ggz-crisisdienst, HAP of SEH?
Nee, omdat: het aanwezige netwerk in het werkgebied naar tevredenheid functioneert.


6. Contracten met zorgverzekeraars en de vergoeding van verzekerde zorg
Ik heb in 2018 een contract met de volgende zorgverzekeraars: Achmea, CZ, VGZ, de Friesland, Multizorg, en alle onderhangende labels.

Voor 2019: Achmea, CZ, VGZ, Menzis, en alle onderhangende labels.
Link naar complete lijst met zorgverzekeraars: http://www.psycholoogtexel.nl/kosten


7. Behandeltarieven:
Ik heb de tarieven die ik hanteer gepubliceerd op mijn website of in mijn praktijk.
Ik heb het tarief overig (zorg)product voor niet-verzekerde zorg het OZP-tarief gepubliceerd op mijn website of in mijn praktijk.
Ik heb het tarief voor zelfbetalers gepubliceerd op mijn website of in mijn praktijk.
Ik hanteer voorwaarden en een tarief voor no-show: gepubliceerd op mijn website of in mijn praktijk.
Link naar website met de behandeltarieven, OZP-tarief, en eventueel no-show voorwaarden en noshow: http://www.psycholoogtexel.nl/kosten

8. Kwaliteitswaarborg
Ik voldoe aan de volgende kwaliteitseisen, voortvloeiend uit mijn beroepsregistratie, specialisme of branche/beroepsvereniging:
Intervisie
Visitatie
Bij- en nascholing
De beroepscode van mijn beroepsvereniging
Link naar website: https://www.lvvp.info/redactie/ckeditor422/plugins/doksoft_uploader/userfiles/files/LVVP-kwaliteitscriteria.pdf


9. Klachten- en geschillenregeling
9a. Mijn patiënten kunnen met klachten over mij of mijn behandeling terecht bij mij of bij
een LVVP-klachtenfunctionaris van Klacht&Company. Deze is bereikbaar per mail via LVVP@klachtencompany.nl , per telefoon via (088) 234 16 06 of per aangetekende post via postbus 3106, 2601 DC Delft. Bij voorkeur sturen patiënten die een klacht hebben het klachtenformulier per mail aan Klacht&Company.
Link naar website: : https://www.lvvp.info/voor-clienten/hoe-te-handelen-bijklachten-over-de-behandelaar/.

Mijn patiënten kunnen met geschillen over mij of mijn behandeling terecht bij de Geschillencommissie Zorg in Den Haag.

Link naar website: : https://www.degeschillencommissiezorg.nl/clienten/zorgcommissies/vrijgevestigde-ggz-praktijken/


10. Regeling bij vakantie en calamiteiten


10a. Patiënten kunnen tijdens mijn afwezigheid gedurende vakantie en ziekte terecht bij: R.M. van Zeggeren


10b. Ik heb overdracht geregeld en vastgelegd in geval mijn praktijk plotseling sluit wegens overlijden of andere calamiteiten: Ja.II. Het behandelproces - het traject dat de patiënt in mijn praktijk doorloopt


11. Wachttijd voor intake en behandeling


Link naar wachttijden voor intake en behandeling: http://www.psycholoogtexel.nl/wachttijd

12. Aanmelding en intake


12a. Alle onderdelen van de behandeling (van telefonische of schriftelijke aanmelding tot en met de ontslagbrief) worden door mijzelf verzorgd. Cliënten krijgen bij aanmelding informatie over de procedure (o.a. noodzaak verwijsbrief), kosten en wachttijd. Tijdens de intake verzamel ik informatie over de aard van de klachten, de zorgzwaarte en de diagnose, en geef ik uitleg over mijn werkwijze en over mogelijke behandelingen. Alle communicatie - mondeling, persoonlijk of per email, wordt door mijzelf verzorgd.


12b. Ik verwijs de patiënt terug naar de verwijzer – indien mogelijk met een passend advies – als mijn praktijk geen passend aanbod heeft op de zorgvraag van de patiënt.


13. Diagnostiek


13a. De diagnose voor de behandeling wordt in mijn praktijk gesteld door:
J.W.G. Pels Rijcken
Generalistische basis ggz: 9401 gz-psycholoog, 1e lijn
Gespecialiseerde ggz: 9402 Psychotherapeut

13b. Er zijn geen anderen betrokkenen bij het diagnostisch proces.14. Behandeling


14a. Het behandelplan wordt in mijn praktijk in samenspraak met de patiënt opgesteld door:
J.W.G. Pels Rijcken
Generalistische basis ggz: 9401 gz-psycholoog, 1e lijn
Gespecialiseerde ggz: 9402 Psychotherapeut


14b. Het aanspreekpunt voor de patiënt tijdens de behandeling is:

J.W.G. Pels Rijcken
Generalistische basis ggz: 9401 gz-psycholoog, 1e lijn
Gespecialiseerde ggz: 9402 Psychotherapeut


14c. De patiënt/cliënt is geïnformeerd over degene die het aanspreekpunt is tijdens de behandeling

14d. Bij langer durende behandeling (> 12 weken) stuur ik een afschrift van het behandelplan als brief naar de huisarts (of andere verwijzer), tenzij de patiënt daarvoor geen toestemming geeft.

14e. Ik draag zorg voor goede communicatie met de patiënt en – indien van toepassing en met toestemming van de patiënt diens naasten, over het beloop van de behandeling. Ik doe dat als volgt:
Periodiek (3 a 4 maanden) ROM via ROM-portal (OQ45), en periodiek mondelinge evaluatie behandelrelatie en -verloop, toegespitst op de in het behandelplan vastgelegde doelen. Feitelijk wordt in elk gesprek aandacht besteed aan het verloop en de therapeutische relatie.


14f. De voortgang van de behandeling wordt in mijn praktijk als volgt gemonitord:
Periodiek (3 a 4 maanden) ROM via ROM-portal (OQ45), en periodiek mondelinge evaluatie behandelplan, -relatie en -verloop.


14g. Ik heb een overeenkomst met de Stichting Vrijgevestigden ROMmen (SVR) voor aanlevering van ROM-gegevens aan de Stichting Benchmark ggz (SBG).

14h. Ik evalueer periodiek en tijdig met de patiënt (en eventueel zijn naasten) de voortgang, doelmatigheid en effectiviteit van de behandeling. Als standaardperiode hanteer ik hiervoor:
Periodiek (3 a 4 maanden) ROM via ROM-portal (OQ45), en periodiek mondelinge evaluatie behandelplan, -relatie en -verloop.


14i. Ik meet de tevredenheid van mijn patiënten op de volgende manier:
CQ-i via ROM-portal en mondelinge evaluatie voor de laatste zitting van de therapie.15. Afsluiting/nazorg


15a. Ik bespreek met de patiënt (en eventueel zijn naasten) de resultaten van de behandeling en de mogelijke vervolgstappen.

15b.
De verwijzer wordt hiervan in kennis gesteld middels een afrondingsbrief, tenzij de patiënt hiertegen bezwaar maakt.

15c.
Als een vervolgbehandeling nodig is, geef ik hierover gericht advies aan de verwijzer. Ik informeer de vervolgbehandelaar waar nodig over het verloop van de behandeling en de behaalde resultaten voorzien van het vervolgadvies, tenzij de patiënt hier bezwaar tegen maakt.16. Omgang met patientgegevens


16a. Ik vraag om toestemming van de patiënt bij het delen van gegevens met niet bij de behandeling betrokken professionals. Bijvoorbeeld valt hierbij te denken aan intervisie.


16b. In situaties waarin het beroepsgeheim mogelijk doorbroken wordt, gebruik ik de daartoe geldende richtlijnen van de beroepsgroep, waaronder de meldcode kindermishandeling en huiselijk geweld (bij conflict van plichten, vermoeden van kindermishandeling of huiselijk geweld), het stappenplan materiële controle en ik vraag het controleplan op bij de zorgverzekeraar (bij materiële controle).

16c. Ik gebruik de privacyverklaring als de patiënt zijn diagnose niet kenbaar wil maken aan zijn zorgverzekeraar/DIS.III. Ondertekening
Naam: J.W.G. Pels Rijcken
Plaats: Den Hoorn, Texel
Datum: 23-3-2018


Ik verklaar dat ik me houd aan de wettelijke kaders van mijn beroepsuitoefening,
handel conform het model kwaliteitsstatuut en dat ik dit kwaliteitsstatuut naar
waarheid heb ingevuld.

foto-koosch-pels-rijcken.jpg

Contactgegevens

Psychologie en Psychotherapie

Pels Rijcken

Wezenland 11

1791 AZ Den Burg (Texel)

Bekijk de route


E-mail: info@psycholoogtexel.nl

Telefoon: 06-23492021

Ik ben bereikbaar op werkdagen tussen

12.00 en 13.00 uur. Buiten deze uren wordt u doorverbonden met de voicemail. Spreek een bericht in en ik bel u terug.